SERVICEVOORWAARDEN - BELGIË (NEDERLANDS)

September 2021

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; GELIEVE DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN.

WB Games Inc. ("WB Games") is trots om u toegang te verschaffen tot de online dienst (een "Game Server") voor gebruik met een erkend, ongewijzigd exemplaar van de game software (de "Game") geïnstalleerd op uw personal computer (een "Systeem") (samen met eventuele updates, de "Game Client"). Een Game Server en de Game Client vormen samen de Game. Deze gebruiksvoorwaarden ("GVW" of "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw gebruik van de Game Server, terwijl de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de "LE"), hierin opgenomen via deze verwijzing, uw gebruik beheerst van de Game Client. Door hieronder te klikken op "Ik accepteer", of door verbinding te maken of met behulp van een Game Server, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de LE.

1. Toekenning van een Beperkte Licentie voor een Game Server

Onder voorbehoud van uw akkoord met en voortdurende naleving van deze Overeenkomst alsook uw voortdurende naleving van alle afspraken en richtlijnen die worden opgelegd door Valve of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd voor het gebruik van uw Steam-account of van een account van een door WB Games goedgekeurde derde partij (de "Account"), kunt u een Game Server uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel amusement gebruiken mits u gebruik maakt van een erkende, ongewijzigde Game Client. U mag geen gebruik maken van of toegang hebben tot een Game Server voor enig ander doel of in verband met andere software, en de eventuele toegang tot of het gebruik buiten de uitdrukkelijke werkingssfeer van deze licentie kan een schending vormen van WB Games' intellectuele eigendomsrechten. De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Server) en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Game. De verleende licentie is niet overdraagbaar en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. Alle rechten, titels en belangen in en op de Game en alle kopieën daarvan (waaronder zonder beperking alle titels, computer code, technologie, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialoog, stopwoorden, locaties, concepten, kunstwerken, muziek, enz.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.

2. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game

WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren, en u kunt worden gevraagd om de herziene versie van de GVW na te lezen en ermee akkoord te gaan zodra deze van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met herziene GVW, zal u niet worden toegestaan om de Game via de Game Server te blijven spelen. Als u op enig moment niet meer in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden van de dan geldende GVW, moet u deze Overeenkomst beëindigen en onmiddellijk uw toegang tot de Game Server op gelijk welke manier staken.
WB Games kan elk aspect van de Game op elk gewenst ogenblik veranderen, wijzigen, schorsen of beëindigen. WB Games kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies of uw toegang beperken tot delen of het geheel van de Game zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Eigendom

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Game in handen is van WB Games en/of met haar verbonden ondernemingen en/of licentiegevers van WB Games. Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen belang heeft, monetair of anderszins, in gelijk welke functie of inhoud in de Game, dit kan omvatten, maar niet beperkt tot in-game items of in-game valuta. U mag geen (eventuele) in-game items of in-game valuta kopen, verkopen of verhandelen voor iets van waarde in de echte wereld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB Games. Elke in-game transactie of de aankoop van inhoud en/of items wordt aangekocht van de Steam dienst of andere door WB Games erkende diensten van derden, en niet van WB Games.

4. Schorsing / Schrapping Account

WB GAMES KAN UW TOEGANG TOT DE GAME SERVER OP ELK GEWENST MOMENT EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN SCHORSEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF SCHRAPPEN, MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN U.

5. Financiële Transacties

U erkent en aanvaardt dat alle transacties worden afgehandeld door de partij die uw Systeem host, en zullen worden uitgevoerd op grond van alle Gebruiksvoorwaarden, Beleids- en Richtlijnen van die entiteit. U erkent dat alle transacties worden mogelijk gemaakt door de Steam dienst of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd en niet door WB Games. U gaat ermee akkoord dat WB Games uw gegevens, dit kan informatie over uw financiële administratie omvatten, met derden kan delen, zoals beschreven in het privacybeleid, voor zover dit voor deze doeleinden nodig is.

Gedragscode
U stemt ermee in dat u zich zult houden aan de Gedragscode van WB Games, die door deze verwijzing hierin opgenomen, en alle wetten die in verband met uw gebruik van de Game en de Game Server van toepassing zijn.

6. Privacybeleid en Vrijgave van Informatie

WB Games is in handen van Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") en deelt haar privacybeleid. In het geval u ervoor kiest persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, erkent u dat u het Warner Bros Privacybeleid (zie https://go.wbgames.com/privacy-center) ("Privacybeleid"), dat een deel vormt van deze Overeenkomst, heeft gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en vermeld, zoals beschreven in het Privacybeleid. U begrijpt dat WB Games, met of zonder kennisgeving aan u, uw Internet Protocol (IP) adres(sen), persoonlijke informatie, chatlogs, betaling en andere informatie over u en uw activiteiten kan openbaar maken aan derden, in antwoord op een verzoek van ordehandhavingdiensten, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, of als WB Games meent dat dit uw veiligheid of de veiligheid van anderen kan beschermen. Wanneer u een gebruiker buiten de Verenigde Staten bent, geeft u ook toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten, waar de bescherming van data wellicht niet zo uitgebreid is als in andere landen, zoals de Europese Unie.

7. In-Game Communicaties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten uw in-game communicatie kan volgen, opnemen, herzien, wijzigen en/of openbaar maken voor doeleinden van marketing, promotie onderzoek, controle op naleving van deze Overeenkomst, de Eindgebruiker Licentieovereenkomst, de Gedragscode en het Privacybeleid alsook andere doeleinden die WB Games van tijd tot tijd nodig kan achten. WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om in-game communicaties te controleren.

8. Rechtsmiddelen

U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden indien u inbreuk pleegt op een van de bepalingen betreffende de eigendom, de verleende vergunning of licentiebeperkingen. In het geval van een dergelijke schending is WB Games gerechtigd een vordering in te stellen voor het bekomen van een gerechtelijk bevel en/of een beschikking voor uitvoering in natura alsook elk ander geschikt middel.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES

DE GAME SERVERS WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK UITGESLOTEN.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


a. Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, verbonden ondernemingen, licentiegevers of aannemers zijn aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade onder of in verband met deze GVW, of een andere ondergeschikte overeenkomst, hetzij voortvloeiend uit de wet of voortvloeiend in of door contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins.
b. Niets in deze GVW zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:
(i) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
(ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;
(iii) op grond van de vrijwaring in het artikel betreffende vrijwaring;
(iv) voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

11. Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord om WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, filialen, verbonden ondernemingen, licentiegevers en aannemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van het Artikel Betreffende Beperkte Licentie.

12. Gebruikersinhoud

"Gebruikersinhoud" betekent gelijk welke (eventuele) communicatie, beelden, geluiden, video's en al het materiaal en de informatie die u, of iemand die uw account gebruikt, via de Game of een aan WB Games gelieerde website als bijdrage levert, met inbegrip van maar niet beperkt tot feedback over de Game en/of gestreamde inhoud die u in verband met de Game creëert, waaronder zonder beperking rechten om uw beeltenis en/of stem te gebruiken zoals door u via dergelijke stream aan ons bezorgd. U verleent WB Games een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde, niet-exclusieve licentie op Gebruikersinhoud, met inbegrip van het recht van sublicentie aan derden, alsook het recht om dergelijke (eventuele) Gebruikersinhoud evenals alle gewijzigde en daarvan afgeleide werken te reproduceren, herstellen, aanpassen, wijzigen, vertalen, herformatteren, creëren van afgeleide werken, vervaardigen, in omloop brengen, publiceren, verspreiden, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen, verhuren, leasen, uitzenden, streamen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, elektronisch toegang toe te bieden, uit te zenden, aan het publiek via telecommunicatie te communiceren, weer te geven, uit te voeren, in het computergeheugen in te geven en te gebruiken. U verklaart en garandeert hierbij dat u alle benodigde rechten heeft, alsook de documentatie die nodig is om dit bepalen, om de licentie waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, toe te kennen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke (eventueel) Gebruikersinhoud. U garandeert dat u eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, portretrechten of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke Gebruikersinhoud niet tegen WB Games zal afdwingen.

13. Inbreukvorderingen

Als u van mening bent dat enige inhoud die op de Game Server, in de Game, of op de WB Games website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, willen wij bij WB Games van u horen. Gelieve de volgende informatie schriftelijk te bezorgen aan de Agent Auteursrechten legal@wb.com:
1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
2. een beschrijving van het intellectueel eigendomsrecht waarvan u beweert dat het overtreden is;
3. de exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
4. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door u, uw agent, of de wet;
5. uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens u, en
6. een verklaring van u dat de informatie in uw mededeling accuraat is, dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.

14. Correcties en Actualisaties

WB Games mag op elk gewenst moment correcties, actualisaties en aanpassingen (elk een "Update" genoemd) aan de Game doorvoeren, en de gamestructuur veranderen na het aanbrengen van een Update.

15. Beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Game te verwijderen. WB Games kan deze Overeenkomst beëindigen, met of zonder kennisgeving, door de Account te verbieden. Alle bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de artikelen Eigendom, Financiële Transacties, Privacybeleid, In-Game Communicaties, Rechtsmiddelen, Afwijzing van Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid, Schadevergoeding, Gebruikersinhoud, Beëindiging, Geschillenregeling en Toepasselijk Recht en Diversen, die uit hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst blijven van kracht.

16. Geschillenregeling en Toepasselijk Recht


a. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze GVW en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze GVW, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.
b. Elke vordering of procedure om geschillen met betrekking tot deze GVW of de Game te beslechten, is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen).

17. Diversen

De voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn fundamentele bestanddelen die de basis vormen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou niet in staat zijn om zonder dergelijke beperkingen de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Servers) op een economische basis aan te bieden. Dergelijke Afwijzing van Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn ook opgesteld ten gunste van WB Games' licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. U gaat ermee akkoord dat u niet als een agent, werknemer, joint venturer, of partner van WB Games wordt beschouwd, en dat u evenmin uzelf zo zal voordoen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder WB Games' voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of een van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik overdragen zonder uw toestemming. Geen verklaring van afstand van enig(e) verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig(e) ander verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, al dan niet van een soortgelijke aard of anderszins. Elke door een rechtbank of een bevoegde toezichthouder onwettig bevonden bepaling wordt geacht te zijn verwijderd van de Overeenkomst, maar dergelijke verwijdering zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle van toepassing zijnde documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. U dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig is om de Game te spelen, met inbegrip van passende computerapparatuur en internetverbindingen, op uw eigen risico en kosten. WB Games is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei nalatigheid van prestaties als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle zijn van WB Games, met inbegrip van maar niet beperkt tot: daden van God, oorlog, terrorisme, oproer, embargo's, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen, of een tekort aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.
Uw aankoop van de Game vormt een overeenkomst voor de levering van diensten die onmiddellijk aanvangt op het moment dat u klikt op "Accept" (aanvaarden) hieronder. Bij aanvang van de diensten verliest u uw recht om, volgens de wetgeving van uw jurisdictie die Richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand implementeert, de overeenkomst gemakshalve te ontbinden.

18. Gedragscode

U gaat ermee akkoord dat u het Spel nooit zult gebruiken om Gebruikerscontent te uploaden, te plaatsen of anderszins te verspreiden die: Door het Spel te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u: