LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
Bijgewerkt: september 2021

DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; LEES HAAR DAAROM ZORGVULDIG.

WB Games Inc ("WB Games") is er trots op u game software (de "Game") aan te kunnen bieden (tezamen met alle updates: de "Game Client") voor gebruik met de online component van de Game (een "Game Server"). De Game Client en een Game Server vormen tezamen de Game. Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") is van toepassing op uw gebruik van de Game Client, terwijl de Gebruiksvoorwaarden (de "GV"), te vinden op https://go.wbgames.com/terms-of-service, door deze verwijzing hierin opgenomen, van toepassing zijn op uw gebruik van de Game Server. Door hieronder op "Accept" (aanvaarden) te klikken of door de Game Client te installeren of gebruiken stemt u ermee in dat u gebonden wordt door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de GV.

1. Beperkte Licentie

De Game Client wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Op voorwaarde dat u instemt met en u zich blijft houden aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA, verleent WB Games u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en persoonlijke licentie om (a) de Game Client te downloaden en installeren op een personal computer (een "Systeem") dat uw eigendom is en (b) de Game Client in combinatie met een Game Server te gebruiken uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële entertainmentdoeleinden.

U mag op grond van deze licentie geen van de volgende activiteiten ondernemen en u stemt ermee in dat een overtreding van een van de volgende licentiebeperkingen een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van WB Games vormt:
a. U mag de Game Client of reproducties of wijzigingen daarvan aan geen enkele persoon of entiteit verkopen, in licentie geven of overdragen;
b. U mag geen server of software ontwikkelen, distribueren of hosten die is ontworpen om samen te werken met de Game Client of om de door WB Games gebruikte communicatieprotocollen om te leiden of te emuleren;
c. U mag de Game Client of enig deel daarvan niet wijzigen;
d. U mag de Game Client of enig deel daarvan niet kopiëren, vertalen of reverse-engineeren, de broncode niet uit de Game Client afleiden of wijzigen, demonteren, decompileren, en geen afgeleide werken scheppen op basis van de Game Client, noch mag u anderen toestaan of toestemming geven om dergelijke activiteiten te ondernemen;
e. U mag geen programma van derden ontwikkelen, distribueren of gebruiken dat is ontworpen om de Game-ervaring te beïnvloeden, met inbegrip van doch niet beperkt tot softwarebots, cheats, hacks of andere software die is ontworpen om een speler een voordeel te geven;
f. U mag de Game of enig deel daarvan niet voor commerciële doeleinden exploiteren;
g. U mag geen verbinding maken met een Game Server, anders dan een goedgekeurde, ongewijzigde Game Client via een door WB Games goedgekeurde computerservice van derden als hierin beschreven; en
h. U mag de Game Client niet gebruiken om verbinding te maken met een server of service anders dan een Game Server via een door WB Games goedgekeurde service van derden.

De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraken of eigendomsrechten op de Game (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Game Client) en mag niet worden beschouwd als een verkoop van rechten op de Game. Alle (eigendoms)rechten op en het belang in de Game en alle kopieën daarvan (met inbegrip van doch niet beperkt tot alle titels, computercodes, technologieën, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhaallijnen, dialogen, catchphrases, locaties, concepten, illustraties, muziek e.d.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.

2. Looptijd

Deze EULA is van kracht totdat zij wordt beëindigd en die bepalingen die naar hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van doch niet beperkt tot de bepalingen betreffende licentiebeperkingen, uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en eigendom. U kunt deze EULA te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de Game en de bijbehorende documentatie in uw bezit, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle Game Clients waarover u beschikt, definitief te vernietigen.

3. Eigendom

U stemt ermee in dat tussen u en WB Games geldt, dat WB Games de eigenaar is en blijft van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Game, alle kopieën daarvan en alle inhoud daarin. De Game wordt zowel beschermd door Amerikaanse auteursrecht als internationale verdragen en andere wetten. De Game kan materiaal bevatten dat door derden in licentie is gegeven en de licentiegevers van die materialen zijn derden-begunstigden van deze Overeenkomst met het recht om hun rechten jegens u te handhaven wanneer u deze Overeenkomst schendt.

4. Toestemming voor Controle

Wanneer u de Game speelt, kunnen WB Games, haar gelieerde ondernemingen of haar contractanten uw Systeem controleren op gebruik in strijd met het Artikel Betreffende Beperkte Licentie. U verleent WB Games, haar gelieerde ondernemingen en haar contractanten hierbij toestemming om uw Systeem te controleren op een dergelijk gebruik en mogelijke schendingen aan WB Games door te geven. WB Games, haar gelieerde ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om uw systeem te controleren.

5. Beperkte Garantie voor Games op Fysieke Media

WB Games garandeert de oorspronkelijke koper van de Game gedurende een periode van honderdtachtig (180) dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum naar beste vermogen dat het medium waar de Game op staat, vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Indien er gedurende deze garantieperiode van honderdtachtig (180) dagen een materiaal- of fabricagefout optreedt, zal WB Games de Game naar eigen keuze kosteloos repareren of vervangen. Indien de Game niet meer beschikbaar is, kan WB Games de Game naar eigen goeddunken vervangen door een product van vergelijkbare waarde. De oorspronkelijke koper heeft slechts recht op deze garantie indien de aankoopdatum bij het aankooppunt is geregistreerd of indien de koper kan aantonen (tot tevredenheid van WB Games) dat de Game binnen de afgelopen honderdtachtig (180) dagen is gekocht.

Om aanspraak te maken op de garantie:
Meld het probleem in verband waarmee u aanspraak op de garantie maakt, bij de Klantenservice van WB Games door een e-mail te sturen naar support@wbgames.com.

WB Games is niet verantwoordelijk voor Games die zonder toestemming worden geretourneerd en behoudt zich het recht voor deze weer terug te sturen naar de klant.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing en is nietig indien: (a) de fout in de Game is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, onredelijk gebruik, verkeerde behandeling of nalatigheid; (b) de Game is gebruikt in combinatie met producten die niet door de betreffende platformfabrikant of WB Games zijn verkocht of in licentie gegeven (met inbegrip van doch niet beperkt tot niet-gelicentieerde beeldverbeteraars en kopieerapparaten, adapters en voedingen); (c) de Game is gebruikt voor commerciële doeleinden (inclusief verhuur); (d) de Game is gewijzigd of bewerkt; of (e) het serienummer van de Game is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE GAME SERVERS TER BESCHIKKING GESTELD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN ("AS IS") EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR ("AS AVAILABLE"). VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET WORDEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK UITGESLOTEN.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen, licentiegevers of contractanten is of zijn aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade op grond van of in verband met deze EULA of een hieraan gerelateerde overeenkomst, noch uit hoofde van de wet, noch uit hoofde van schending van de overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderen hoofde.
b. Niets in deze EULA sluit de aansprakelijkheid van een partij uit of beperkt de aansprakelijkheid van een partij:
(i) voor bedrog of bedrieglijke voorstelling;
(ii) voor overlijden of letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;
(iii) op grond van de vrijwaring in het Artikel Betreffende Vrijwaring; of
(iv) voor enige andere aansprakelijkheid waarvan de wet niet toestaat dat deze wordt uitgesloten of beperkt.

8. VRIJWARING

U STEMT ER HIERBIJ MEE IN DAT U WB GAMES, HAAR BESTUURDERS, MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN CONTRACTANTEN ZULT VERDEDIGEN EN VRIJWAREN TEGEN EN SCHADELOOS STELLEN MET BETREKKING TOT VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, LETSEL, SCHADE, VERLIES OF KOSTEN (INCLUSIEF DE REDELIJKE HONORARIA VAN ADVOCATEN) ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET EEN SCHENDING DOOR U VAN HET ARTIKEL BETREFFENDE BEPERKTE LICENTIE.

9. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game

WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren. Door na ontvangst van deze herziene Overeenkomst de Game te blijven spelen, stemt u in met de herziene versie van de LE.

WB Games kan te allen tijde ieder aspect van de Game veranderen, wijzigen, opschorten of beëindigen. U heeft geen financieel of ander belang in enige functie of inhoud van de Game.

10. Patches en Updates

WB Games kan te allen tijde patches, updates en wijzigingen (tezamen: de "Updates") in de Game aanbrengen, inclusief Updates in de Game Client die op uw Systeem is geïnstalleerd. Updates zijn niet optioneel. U stemt ermee in dat WB Games Updates van afstand mag implementeren en installeren, met of zonder uw medeweten, en u geeft WB Games hierbij toestemming om dergelijke updates te downloaden en toe te passen.

11. Rechtsmiddelen

U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden wanneer u een van de bepalingen betreffende de eigendomsrechten, de verleende licentie of de licentiebeperkingen schendt. Bij een dergelijke schending heeft WB Games het recht om een voorlopige voorziening en/of een bevel tot nakoming te vorderen, evenals iedere andere en verdere voorziening die zij passend acht.

12. Waarschuwing voor Epileptische Aanvallen

Een verhoudingsgewijs zeer klein aantal mensen kan een epileptische aanval krijgen bij blootstelling aan bepaalde lichtpatronen of flikkerend licht. Blootstelling aan dergelijke patronen of achtergronden op een televisie of tijdens het spelen van videogames kan bij deze personen tot een epileptische aanval leiden. Wanneer u of iemand in uw familie een epileptische aandoening heeft, dient u uw arts te raadplegen voordat u gaat spelen. Wanneer u tijdens het spelen van de Game duizelig wordt, uw gezichtsvermogen wordt aangetast, u last krijgt van oogtics of spiersamentrekkingen, het bewustzijn verliest, gedesoriënteerd raakt of onwillekeurige bewegingen maakt, moet u onmiddellijk stoppen en uw arts raadplegen.

13. Geschillenregeling en Toepasselijk Recht

a. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze EULA en alle niet-contractuele verplichtingen die uit deze EULA voortvloeien of met deze EULA verband houden, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.
b. Iedere procedure ter beslechting van een geschil betreffende deze EULA of de service dient te worden aangespannen bij de niet-exclusief bevoegde rechter van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen).
c. Scheidbaarheid. U en WB Games komen overeen dat, mocht een deel van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, de rest van het artikel volledig van kracht blijf.

14. Diversen

De voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen betreffende uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring, zijn essentiële elementen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou de Game (met inbegrip van doch niet beperkt tot de Game Client) zonder die beperkingen niet op commerciële basis kunnen aanbieden. De bepalingen betreffende uitsluiting van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring komen ten goede aan de licentiegevers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van WB Games. U stemt ermee in dat u niet als agent, werknemer, joint venture of partner van WB Games wordt beschouwd en dat u zich niet als zodanig mag voordoen. U mag deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WB Games en iedere poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of haar rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. Een verklaring van afstand ter zake van een verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand ter zake van een ander verzuim of een andere voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, van dezelfde of andere aard.
Iedere bepaling die door een rechtbank of toezichthouder onrechtmatig wordt bevonden, wordt geacht te zijn gescheiden van de Overeenkomst, maar een dergelijke scheiding heeft geen gevolgen voor de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, tezamen met de (eventuele) Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers in de handleiding van de Game, waarin alle hier genoemde toepasselijke documenten zijn opgenomen, vormt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Client en derogeert aan alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Client. In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de bepalingen van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers in de handleiding van de Game, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat u zich moet houden aan alle toepasselijke wetten in verband met de Game Client en deze Overeenkomst, met inbegrip van doch niet beperkt tot exportbeperkende wetgeving. U dient geheel voor eigen risico en kosten zorg te dragen voor alle faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig zijn om de Game te spelen, inclusief passende computerapparatuur en internetverbindingen.
Uw aankoop van de Game is een overeenkomst tot het verrichten van diensten, welke overeenkomst wordt gesloten zodra u hieronder op 'Accept' (aanvaarden) klikt. Bij aanvang van de diensten verliest u, ingevolge de wetgeving die Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten in uw jurisdictie implementeert, het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

15. Software van derden

De Game bevat lettertypesoftware die door derden in licentie is gegeven. Dergelijke lettertypesoftware dient uitsluitend te worden gebruikt met de game en mag om geen enkele reden aan de Game worden onttrokken.

16. Klantenservice

In het onwaarschijnlijke geval dat er zich een probleem voordoet met uw Game, is dit wellicht met eenvoudige instructies te verhelpen. Alvorens de Game terug te brengen naar de winkel, kunt u contact opnemen met de Klantenservice van WB Games door een e-mail te sturen naar support@wbgames.com of op de website te kijken http://support.wbgames.com. Wij verzoeken u om nooit een Game aan WB Games op te sturen zonder eerst contact met ons op te nemen.