LICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE
Senast uppdaterat: September 2021

AVTALET ÄR JURIDISKT BINDANDE; LÄS DET NOGGRANT.

WB Games Inc. ("WB Games") är glada att erbjuda dig tillgång till spelprogramvaran ("spelet") (tillsammans med alla eventuella uppdateringar, "spelklienten") för användning med onlinekomponenten av spelet (en "spelserver"). Spelet utgörs av en spelserver och spelklienten. Detta licensavtal för användare ("licensavtalet" eller "avtalet") styr din användning av spelklienten, medan de allmänna villkoren för tjänsten ("allmänna villkoren"), som finns på https://go.wbgames.com/terms-of-service och införlivas häri genom denna referens, styr din användning av spelservern. Genom att välja "Godkänn" nedan, eller genom att installera eller använda spelklienten, godkänner du att vara bunden av bestämmelserna i detta licensavtal och de allmänna villkoren.

1. Beviljande av begränsad licens

Spelklienten är licensierad, inte såld. WB Games beviljar dig härmed, villkorat av ditt godkännande och din fortsatta efterlevnad av detta licensavtal, en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar och personlig licens att (a) ladda ned och installera spelklienten till en persondator (ett "system") som tillhör dig, och att (b) använda spelklienten endast i samband med en spelserver för icke-kommersiella nöjessyften.

Den här licensen ger dig inte tillåtelse att göra något av följande, och du godkänner att brott mot någon av följande licensbegränsningar innebär ett intrång i WB Games immateriella rättigheter:
a. Du får inte sälja, licensiera eller överlåta spelklienten, eller reproduktioner eller modifieringar därav, till någon person eller juridisk enhet;
b. Du får inte utveckla, distribuera eller administrera en server eller programvara som utformats för att interagera med spelklienten, eller för att omdirigera eller efterlikna de kommunikationsprotokoll som används av WB Games;
c. Du får inte ändra spelklienten eller någon del av den;
d. Varken du eller någon som agerar å dina vägnar får kopiera, översätta, dekonstruera, utröna källkoden till, ändra, ta isär, dekompilera, bakåtutveckla, eller skapa härledda verk baserade på spelklienten eller någon del därav, förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt lag;
e. Du får inte utveckla, distribuera eller använda något tredjepartsprogram utformat för att påverka spelupplevelsen, t.ex. botar, fusk, hack eller annan programvara som utformats för att ge en spelare en fördel;
f. Du får inte utnyttja spelet eller någon del därav i kommersiellt syfte;
g. Du får inte ansluta till en spelserver med annat än en auktoriserad, omodifierad spelklient genom en WB Games-auktoriserad utomstående tjänsteleverantör såsom vidare framgår häri; eller
h. Du får inte använda spelklienten till att ansluta till någon server eller tjänst annan än en spelserver via en WB Games-auktoriserad tjänst från utomstående tjänsteleverantör.

Licensen som beviljas häri ger ingen rätt till eller ägande i spelet (bl.a. spelklienten) och bör inte tolkas som en försäljning av rättigheterna till spelet. Alla rättigheter till spelet, intressen i det samt alla kopior därav (t.ex. titlar, datakod, teknik, teman, objekt, karaktärer, namn på karaktärer, berättelser, dialog, slagord, platser, koncept, konst, musik) ägs av WB Games eller dess licensgivare.

2. Avtalstid

Detta licensavtal gäller tills avtalet sägs upp, och de bestämmelser som genom sin karaktär bör överleva uppsägning ska trots uppsägningen överleva denna, inklusive, utan begränsning, de bestämmelser som tar upp licensbegränsningar, friskrivning från garantier, begränsning av skadeståndsansvar, skadeersättning och ägande. Du kan säga upp detta licensavtal när som helst genom att permanent förstöra alla kopior av spelet och tillhörande dokumentation i din ägo, inklusive bl.a. alla spelklienter under din omvårdnad eller kontroll.

3. Äganderätt

Du accepterar att WB Games äger och ska fortsätta äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till spelet, alla exemplar av det, och allt innehåll däri. Spelet är skyddat av upphovsrättslagar i USA, internationella överenskommelser och andra lagar. Spelet kan innehålla material som licensieras av tredje part, och licensgivare av detta material är förmånstagare för detta avtal med rätt att hävda sina rättigheter mot dig om du bryter mot det.

4. Samtycke till övervakning

När spelet är igång kan WB Games, dess närstående bolag eller dess underleverantörer övervaka ditt system efter användning som bryter mot avsnittet Beviljande av begränsad licens. Du ger härmed WB Games, dess närstående bolag och dess underleverantörer tillstånd att övervaka ditt system i syfte att identifiera sådan användning och kommunicera eventuella överträdelser till WB Games. Varken WB Games, dess närstående bolag eller underleverantörer har någon skyldighet att övervaka systemet.

5. Begränsad garanti för spel på fysisk media

WB Games garanterar, efter WB Games bästa förmåga, till den ursprungliga köparen att mediet som spelet är lagrat på ska vara fritt från fel i material och utförande under en etthundraåttio (180) dagar lång period från det ursprungliga inköpsdatumet. Om ett fel i material eller utförande uppstår under den etthundraåttio (180) dagar långa garantiperioden kommer WB Games utan kostnad att antingen reparera eller byta ut spelet, efter WB Games eget val. Om spelet inte längre är tillgängligt kan WB Games, efter eget gottfinnande, byta ut spelet mot en produkt med jämförbart värde. Den ursprungliga köparen är berättigad till denna garanti endast om datumet för inköpet registreras vid försäljningsstället eller om köparen kan visa (till WB Games belåtenhet) att spelet köptes inom de senaste etthundraåttio (180) dagarna.

För att motta garantiservice:
Meddela WB Games kundtjänst om problemet som kräver garantiservice genom att kontakta support@wbgames.com.

WB Games ansvarar inte för obehöriga returer av spelet och förbehåller sig rätten att skicka tillbaka obehöriga returer till kunden.

Denna begränsade garanti är ogiltig om: (a) felet på spelet har uppstått genom vanskötsel, orimlig användning, felaktig behandling eller försummelse; (b) spelet används med produkter som inte sålts eller licensierats av den passande plattformstillverkaren eller WB Games (t.ex. icke licensierade spelförbättringar och kopieringsenheter, adaptrar och nätaggregat); (c) spelet används i kommersiellt syfte (inklusive uthyrning); (d) spelet modifieras eller manipuleras; eller (e) spelets serienummer har blivit ändrat, utplånat eller borttaget.

6. GARANTIFRISKRIVNING

SPELSERVRARNA GÖRS TILLGÄNGLIGA, I DEN UTSTRÄCKNING TILLÅTET ENLIGT LAG, I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG UTESLUTS HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

a. Varken du, WB Games, dess ledning, moderbolag, närstående bolag, licensgivare eller entreprenörer är ansvariga för särskilda eller indirekta förluster som kan härledas till detta licensavtal eller något avtal kopplat till det, oavsett om ansvar uppstår enligt lag eller med anledning av avtalsbrott, utomobligatoriska skadeståndsgrunder (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet eller oriktig framställning, eller av annan anledning.
b. Ingenting i dessa allmänna villkor kommer att utesluta eller begränsa någon parts ansvar:
(i) för bedrägeri eller bedräglig framställning;
(ii) för dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet;
(iii) under ersättningsbestämmelsen i avsnittet Skadeersättning; eller
(iv) för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

8. SKADEERSÄTTNING

DU ACCEPTERAR HÄRMED ATT FÖRSVARA, ERSÄTTA OCH HÅLLA WB GAMES, DESS LEDNING, MODERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, FILIALER, LICENSGIVARE OCH ENTREPRENÖRER FRIA FRÅN ANSPRÅK, ANSVAR, SKADOR, FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATKOSTNADER) SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV, HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV SPELET OCH/ELLER SPELKLIENTEN.

9. Ändringar i avtalet och spelet

WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, uppdatera detta avtal efter eget gottfinnande, och du godkänner den reviderade versionen av detta licensavtal genom att fortsätta spela spelet efter att ha mottagit sådant reviderat avtal.

WB Games kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, komma att ändra, modifiera, avbryta eller avsluta någon del av spelet när som helst. Du har inga ekonomiska eller andra intressen i någon funktion eller innehåll som finns i spelet.

10. Patchar och uppdateringar

WB Games får införa patchar, uppdateringar och ändringar (var och en benämnd "uppdatering") i spelet när som helst, inklusive uppdateringar i spelklienten installerad på ditt system. Det är inte valfritt att uppdatera. Du accepterar att WB Games kan komma att distribuera och installera uppdateringar på distans, med eller utan din vetskap, och du ger härmed ditt godkännande till WB Games att ladda ned och installera sådana uppdateringar.

11. Rättsmedel

Du förstår att WB Games kan lida skada om du bryter mot någon av bestämmelserna om ägande, den beviljade licensen eller begränsningar av licensen. I händelse av ett sådant brott ska WB Games ha rätt att ansöka om föreläggande och/eller en dom avseende fullgörande av avtalsförpliktelser, samt om andra och ytterligare avhjälpanden som kan vara tillämpliga.

12. Varning för epileptiska anfall

En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epileptiska anfall när de utsätts för vissa ljusmönster eller blinkande lampor. Exponering för dessa mönster eller bakgrunder på tv-apparater eller i tv-spel kan leda till ett epileptiskt anfall hos dessa individer. Om du eller någon i din familj har epilepsi ska du rådfråga din läkare innan du spelar. Avbryt användningen av spelet omedelbart om du drabbas av yrsel, synförändringar, ögon- eller muskelryckningar, förlust av medvetandet, desorientering, ofrivilliga rörelser eller konvulsioner medan du spelar och rådfråga din läkare.

13. Tvistlösning och tillämplig lag

a. Tolkning, giltighet och fullgörande av detta licensavtal och de utomobligatoriska förpliktelser som uppstår från eller i samband med detta licensavtal ska regleras av lagen i det land du har din hemvist.
b. Alla åtgärder eller förhandlingar som framställs för att döma eventuella tvister som rör detta licensavtal eller tjänsten ska omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i det land du har din hemvist (om inte annat skriftligen avtalats av båda parter).
c. Bestämmelsers ogiltighet. Du och WB Games är överens att om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller icke-verkställbar är inte avtalet i dess helhet ogiltigt, utan i stället ska denna bestämmelse jämkas och återstoden av avsnittet ska vara fullt giltigt.

14. Övrigt

De villkor som anges i avsnitten Garantifriskrivning, Ansvarsbegränsning och Skadeersättning i detta avtal är grundläggande för att avtalet mellan WB Games och dig ska ha några förutsättningar. WB Games skulle inte kunna erbjuda spelet (och därmed även spelklienten) på ekonomiska villkor utan sådana begränsningar. Avsnitten Garantifriskrivning, Ansvarsbegränsning och bestämmelser avseende skadeersättning gäller till förmån för WB Games licensgivare, efterträdare och övertagare. Du accepterar att du inte anses vara, och får inte företräda dig själv som, agent, anställd, konsortium eller partner till WB Games. Du får inte överlåta detta avtal, varken helt eller delvis, utan WB Games föregående skriftliga tillstånd. Försök till överlåtelse i strid med denna bestämmelse är ogiltiga. WB Games får överlåta detta avtal eller de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i det utan ditt medgivande när som helst. Inget avstående från försummelser, villkor eller brott som föreskrivits i detta avtal utgör en avsägelse från andra försummelser, villkor eller brott som föreskrivits i avtalet, oavsett om de är av liknande karaktär.
Alla bestämmelser som befinns vara olagliga av en domstol eller tillsynsmyndigheten som har jurisdiktion ska anses vara skilda från avtalet, men sådant avskiljande ska inte ha någon inverkan på verkställbarheten av övriga bestämmelser i avtalet. Detta avtal tillsammans med det licensavtal för användare som finns i bruksanvisningen till spelet (om sådan finns), med alla tillämpliga dokument som nämns häri, utgör hela avtalet mellan dig och WB Games med avseende på spelklienten, och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och WB Games som hör till spelklienter. I händelse av konflikt mellan bestämmelse i detta avtal och bestämmelse i licensavtalet för användare som finns i bruksanvisningen till spelet ska bestämmelserna i detta avtal gälla. Du försäkrar att du kommer att rätta dig efter alla tillämpliga lagar avseende spelklienten och detta avtal, t.ex. vad gäller exportlagstiftning. Du måste själv anskaffa alla nödvändiga hjälpmedel, verktyg och den utrustning som behövs för att spela spelet, inbegripet lämplig datorutrustning och internetanslutning, på egen risk och bekostnad.
Ditt köp av spelet utgör ett avtal om tillhandahållande av tjänster som kommer att påbörjas omedelbart när du trycker på "Godkänn" nedan. När tjänsterna påbörjas förlorar du rätten, enligt lagstiftningen i ditt land som implementerar distansförsäljningsdirektivet (97/7/EG) att frånträda avtalet.

15. Programvara från tredje part

Spelet innehåller typsnittsprogramvara licensierad från tredje part. Sådan typsnittsprogramvara får endast användas i spelet och får inte tas ur spelet i något annat syfte.

16. Kundtjänst

Om det mot förmodan skulle uppstå ett problem med ditt spel kan det räcka med enkla instruktioner för att åtgärda felet. Kontakta WB Games kundtjänst genom att skicka e-post till oss på support@wbgames.com eller via webben på http://support.wbgames.com innan du återlämnar spelet till en återförsäljare. Skicka inga spel till WB Games utan att kontakta oss först.